top of page

MÁTE DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS!

+420 773 168 858

PRAHA

+420 730 825 232

BRNO

+420 773 168 858

OSTRAVA

+420 773 168 858

PLZEŇ

+420 730 825 232

Všeobecné podmínky - Příměstské tábory

Přihláškou na příměstský tábor se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře


Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)


Provozovatel – Playteam ČECHY s.r.o., IČO: 21235635, se sídlem: Roháčova 188/37, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

 

nebo

 

Playteam MORAVA s.r.o., IČO: 21235759, se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno

 

(dále jen provozovatel)

 

Od smlouvy (přihlášky) je možné bezdůvodně odstoupit od chvíle objednávky do 14. dne před začátkem akce, na kterou je účastník přihlášen. Zrušení musí být provedeno písemně na adresu info@playteam.cz. V případě odstoupení od smlouvy mimo tuto vyhrazenou lhůtu budou uplatněny storno poplatky dle platebních podmínek. 

 

V případě nároku na vrácení financí za uhrazenou přihlášku budou finance vráceny na účet objednavatele do 31 kalendářních dnů. 

 

Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož poplatek za účast byl uhrazen v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem, kdy zákonný zástupce přihlásí účastníka na příměstský tábor a uhradí úplatu dle pokynů provozovatele.

 

Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora - především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

 

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to zejména s následujícími body:

 • Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.

 • Děti musí respektovat pokyny vedoucích.

 • V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky - nutno oznámit vedoucímu).

 • Děti by měly dodržovat zásady slušného chování. Je přísně zakázáno užívání vulgarismů.

 • V případě jakéhokoliv náznaku násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

 

Není doporučeno, aby s sebou účastník příměstského tábora měl drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí Playteam ČECHY s.r.o. nebo Playteam MORAVA s.r.o.. není odpovědný za případné ztráty.

 

Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.playteam.cz a zaplacení příměstského tábora do data uvedeného v informačním e-mailu.

 

Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné vedoucímu podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a informovat vedoucího tábora o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti ve vykonávání pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.

 

Na místo konání musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popř. jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na kemp/odcházet z něj samo na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet/odcházet bez doprovodu. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj Playteam ČECHY s.r.o. nebo Playteam MORAVA s.r.o. nepřebírá zodpovědnost.

 

Každý den při zahájení a ukončení příměstského tábora je rodič (případně dítě, pokud přichází či odchází samo) povinen nahlásit příchod/odchod dítěte vedoucím.

 

Zákonný zástupce registrací dítěte a zaplacením úhrady tábora a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích v případě porušení těchto podmínek.

Všeobecné podmínky - airsoft kroužky

Definice

 • Provozovatel - Playteam a jejich zaměstnanci, Jan Brychnáč IČO: 17406790 (dále jen provozovatel)

 • Objednavatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)

 • Účastník - osoba řádně vyplněna v přihlášce pod kolonkou "Jméno a příjmení dítěte" (dále jen účastník)

Účast

 • Účast na kroužku se rezervuje přes online přihlášení na webové stránce www.playteam.cz přes registrační formulář

 • Odesláním přihlášky zájemce souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.

 • Klient má povinnost uhradit kurzovné během registrace, jinak se počítá registrace jako neplatná.

 • Zájemci se mohou přihlásit na kroužek i v průběhu jeho konání, tedy během školního roku.

 • Provozovatel kroužků si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

 • Kroužky probíhají bez přítomnosti rodičů.

 • Účastník má povinnost dodržovat svoji osobní bezpečnost a pokyny provozovatele

 • Provozovatel má právo na nepodmíněné vyloučení účastníka z kurzu bez nároku na vrácení peněžní částky kurzu při opakovaném nedodržování účastníkovy osobní bezpečnosti a pokynů provozovatele.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za zmeškané lekce účastníka.

 • Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace.

 • Provozovatel si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostoru, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována.

 • Provozovatel má odpovědnost za účastníka pouze v čase kroužku a pouze na prostoru, kde kroužek probíhá.

 • Provozovatel neručí za cenné věci účastníka.

 • Účastník je povinen být bezinfekční po dobu kurzu.

 • Během průběhu kurzu nesmí být účastník pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

 • Účastník je povinen udržovat pořádek a čistotu v prostoru kurzu.

 • Provozovatel má právo udělit účastníkovi trest ve formě fyzické aktivity (kliky, dřepy, sedy-lehy) za nedodržování účastníkovy osobní bezpečnosti, poškozování prostoru kurzu a nerespektování pokynů provozovatele.

Platební podmínky

 • Po odeslání přihlášky je kroužek nutné okamžitě uhradit, jinak se přihláška počítá jako neplatná

 • Číslo účtu: 310678888/0300

 • Do poznámky platby je nutné napsat jméno dítěte.

 • Cena kurzu: 3390 KČ/ pololetí s vlastní výbavou a 4180 KČ/ pololetí s vypůjčenou výbavou. V ceně kurzu je 15 lekcí (30 hodin).

 • Cena kroužku nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

 • Pokud se zájemce přihlásí již během probíhajícího kurzu, platí plnou cenu za kurz na jedno pololetí.

 • Storno podmínky:

 • Storno 1 měsíc před začátkem kurzu - Objednateli náleží 100% zaplacené částky

 • Storno od 1 měsíce do začátku kurzu - Objednateli náleží 50% zaplacené částky

 • Storno během průběhu kurzu - Objednateli náleží 0% zaplacené částky

 • V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí:

 • Finanční kompenzace - Objednateli náleží 50% zaplacené částky

Ustanovení

Účastník kroužku nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby provozovatel pořídil jeho fotografie nebo video na kurzech či akcích. Dále souhlasí s užitím pořízených fotografií nebo videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné). Souhlasí s tím, že fotografie nebo videa mohou být změněny, upraveny, použity jako součást díla (leták, klip) nebo může být použita pouze jejich část. Tyto fotografie či videa budou použity jen pro propagaci. Fotografie nebudou poskytovány třetím osobám.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

bottom of page